Rekkesesttter (3)

Vi er inne i sluttfasen med å tømre ferdig, dvs. at vi legger inn spantetømmer i framskipet og akterskipet. Det er tre til fire personer som holder på med dette, mens tre andre lager rekkestøtter. Rekkestøttene blir plassert mellom hvert annet spanterom, dvs. at vi har to spant for hver rekkestøtte. Når fartøyet er ferdig skal rekkehøyden være ca. 60 cm over dekk, og da er normalen å la rekkestøtta gå like langt ned under dekk. Det følger vi på bankskøyta.


Alle spantene som er reist på kjølen står tverrskips, noe som gjør at de får en vinkel som blir spissere og spissere mot enden av fartøyet. Rekkestøttene derimot står 90 grader på dekkskurven sett ovenfra, slik at de kommer mer og mer ut av en tverrskips linje. Også i høyden står rekkestøttene så godt det lar seg gjøre 90 grader på springet, altså dekkskurven sett rett fra siden. Det betyr at rekkestøttene heller litt akterover i framskipet og framover i akterskipet. I tillegg til dette heller rekkestøttene utover både i framskipet og akterskipet, og står så godt som i lodd midtskips. Det blir en del linjer som skal passes på, og det er jo også om å gjøre å få støttene til å stå likt fra side til side.
Nå som vi skjærer til rekkestøttene prøver vi å plukke ut godt trevirke. Det vil si at vi legger vekt på at alle støttene skal bestå av rein kjerneved, al eller malme som det også heter, der de går gjennom dekk. Dette er en utsatt råteplass, og kjerneveden er mest råtebestandig i stokkene. Vi ønsker også å få så kvistreine emner som mulig, men det er ofte motstridende å ha kvistreine emner når det er snakk om større emner med kjerneved. Så kvister tolereres, men vi ønsker dem ikke igjennom dekk da det lett kan forårsake lekkasjer når fartøyet er i bruk. Jeg får sitere min gamle skolelærer fra Helsingør; «det er ingen sykdom at et tre har kvister».
Som noen vil legge merke til er rekkestøttene på det nåværende tidspunkt svært grove over dekksnivå. Dette er fordi vi på et seinere tidspunkt vil kappe dem av på samme høyde over dekk, og for deretter å legge en slettestokk, dvs. en lang kraftig list, ovenpå rekkestøttene slik at den legges i en fin kurve. Da streker vi av kurven og hugger vekk det overflødige treverk, slik at rekkestøttene blir jevne og fine. Det får være nok snakk om rekkestøtter for i dag.

Tirsdag, 28. oktober 2014
Morten Hesthammer